Infografika - Ozonni yemiruvchi moddalar (OYeM) va tarkibida OYeM bo‘lgan mahsulotlarni O‘zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish/olib chiqish ustidan nazorat

памятка таможенника

1993-yilda O'zbekiston Respublikasi 1985-yilda qabul qilingan Ozon qatlamini muhofaza qilish to`g`risidagi Vena Konvensiyasi va 1987-yildagi Ozon qatlamini emiruvchi moddalarga doir Monreal protokoliga qo`shildi va ratifikatsiya qildi, hamda xozirgi kunda ushbu xalqaro shartnomalar bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarib kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlarl Mahkamasining 2015 11-noyabrdagi 247-sonli “Ozon emiruvchi moddalar va ular tarkibida mavjud bo`lgan mahsulotlarni O'zbekiston Respublikasiga olib kirish va O'zbekiston Respublikasidan olib chiqish qoidalarini takomillashtirish" Qarori bilan O'zbekiston Respublikasiga olib kirish va O`zbekistan Republikasidan olib chiqish O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tomonidan berilgan ruxsatnomalar orqali amalga oshiriladigan ozonni emiruvchi moddalar ro'yxati tasdiqlangan.

Bundan tashqari, O'zbekistonda ozon qatlamini emiruvchi moddalardan foydalanishni bartaraf etish bo`yicha Milliy Dastur qabul qilindi. Dasturda O'zbekiston Respublikasining ozon qatlamini emiruvchi moddalar iste'molini bartaraf etish jarayonida yangi texnologiyalarga o`tishda iqtisodiy va ijtimoiy xarajatlarni kamaytirish, va qabul qilgan majburiyatlarni bajarishda tashkiliy va siyosiy asoslar, strategikik yo`nalishlar va xarakatlar ko`rsatib o`tilgan.

Ozon qatlamini emiruvchi moddalar va ular tarkibida mavjud bo`lgan mahsulotlarni olib kirish va olib chiqish, shuningdek, ularning hisobini nazorat qilish Davlat bojxona qo'mitasi zimmasiga yuklanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 27-maydagi "2013-2017 yillarda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish Harakat dasturi to'g'risida"gi 142-sonli qarori bilan 2013-2017 yillarda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish Harakat dasturi, shuningdek, Harakat dasturini amalga oshirish tadbirlari tasdiqlangan.

Birlashgan Millatlar Tashkiloty Taraqqiyot Dasturi va Global ekologik jamg`armasining "Iqtisodiyoti o‘tish davridagi (IO‘D) mamlakatlar hududida gidroxlorftoruglerodlar (GXFU) dan foydalanishni jadal qisqartirishning birlamchi bajarilishi – O`zbekiston” loyihasi ushbu Dasturning bir qismi hisoblanib, 2030-yilga kelib O`zbekistonda GXFUdan foydalanishni bartaraf etish chora-tadbirlarini amalga oshirishga qaratilgan, va loyihaning amalga oshirilishi O'zbekiston Respublikasi Tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi va Davlat bojxona qo'mitasiga yuklatilgan.

Ushbu infografika ozon qatlamini yemiruvchi moddalar va ular tarkibida mavjud bo`lgan mahsulotlarni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish va hududidan olib chiqish nazorati jarayonini o`zida aks ettiradi.

BMTTD BMTTD dunyoda

Siz hozir BMTTD O'zbekiston 
O'ting BMTTD dunyo bo'ylab